Protokoll

Möte BÖFFs styrelse, Båberg 2019-03-14

Närvarande:

Morgan Pettersson, kassör
Beatrice Pettersson, sekreterare
Gunnar Fransson, ledamot
Mikael Gidmark, ledamot

Frånvarande: Mikael Nilsson

 1. Kassör Morgan Pettersson, hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
 2. Mikael Gidmark valdes att justera protokollet.
 3. Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes av styrelsen.
 4. Ekonomisk rapport. Morgan informerade om föreningens ekonomi.
 5. Planering inför årsmötet.
  • Styrelsens har följande förslag att ta upp på årsmötet;
  • Att inte ta ut någon medlemsavgift för 2019
  • Att lägga ner föreningen under 2019/2020
 6. Årsmöte. Datum för årsmötet fastställdes till 28/4 2019 KL. 16.00. Kallelse till årsmötet skall skickas ut senast 7/4. Friluftsfrämjandets lokal i Munkebo bokades för årsmötet.
 7. Nästa styrelsemöte 31/3 kl. 16.00.

Mikael Gidmark |


Möte BÖFFs styrelse, Båberg 2018-11-19

Närvarande:

Mikael Nilsson, ordförande
Morgan Pettersson, kassör
Beatrice Pettersson, sekreterare
Gunnar Fransson, ledamot
Mikael Gidmark, ledamot

 1. Ordförande Mikael Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
 2. Mikael Gidmark valdes att justera protokollet.
 3. Medlemsavgifter. Det finns fortfarande några stycken som inte har betalat för 2018. Det kommer att skickas en sista påminnelse – om det inte betalas är man inte längre medlem i föreningen, och kan då inte heller få fiber.
 4. Hur löper arbetet med fibernedläggningarna på? De har nu börjat vid Brätte samt vid Borgs korsning, och arbetar sig från båda hållen mot Båberg. Ytterligare information finns på hemsidan och uppdateras var 14:e dag.
 5. Ekonomisk rapport. Kassören informerade.
 6. Mötet avslutades.

Mikael Gidmark |


Konstituerande styrelsemöte, Båberg 2017-05-29

Närvarande: Mikael Nilsson, Morgan Pettersson, Beatrice Pettersson, Gunnar Fransson och Mikael Gidmark

 1. Mötets öppnande
  Styrelsens ordförande Mikael Nilsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
 2. Val av sekreterare för mötet
  Till sekreterare för mötet valdes Beatrice Pettersson
 3. Val av justeringsman
  Till att justera dagens protokoll valdes Mikael Gidmark
 4. Konstituering av styrelsen
  Mikael Nilsson valdes till ordförande
  Beatrice Pettersson valdes till sekreterare
  Morgan Pettersson valdes till kassör
  Gunnar Fransson valdes till ledamot
  Mikael Gidmark valdes till ledamot
  Helena Alexandersson valdes till suppleant
  Johan Selvén valdes till suppleant
 5. Firmatecknare
  • Det beslöts att ordförande i föreningen Mikael Nilsson (650426-5577) och kassören Morgan Pettersson (470721-5556) äger rätt att teckna föreningen var för sig.
  • När det gäller bank- och övriga föreningsärenden äger Mikael Nilsson och Morgan Pettersson rätt att teckna föreningens firma var för sig.
  • Beslut togs att utse Morgan P till deklarationsombud hos Skatteverket.
 6. Information om föreningens ekonomi
  Morgan P redogjorde för föreningens ekonomi
 7. Övriga frågor
  • Mikael G informerade om att medlemsdatabasen numera ligger på en krypterad server.
  • Ett meddelande med information om medlemsavgiften för 2018 har tagits fram och skall skickas ut inom kort.
  • Morgan P informerade om hur långt man hunnit med grävningsarbetet i samband med fibernedläggningen.
 8. Mötesagenda
  Ordförande kommer att kalla till nästa styrelsemöte.
 9. Mötets avslutande
  Ordförande avslutade mötet.

Mikael Gidmark |


Årsmöte Båberg & Öresjö, fiberförening, Träffen 2018-04-15

§ 1 Mötets öppnande

Mikael Nilsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 2 Val av mötesordförande

Årsmötet beslutade att välja Mikael Nilsson till mötesordförande.

§ 3 Val av mötessekreterare

Årsmötet beslutade att välja Beatrice Pettersson till mötessekreterare.

§ 4 Val av 2 personer att justera protokollet

Årsmötet beslutade att välja Erika Gustafsson och Gunnar Fransson att justera protokollet.

§ 5 Årsmötets behöriga utlysande

Årsmötet beslutade att årsmötet utlysts på behörigt sätt.                                             

§ 6 Godkännande av dagordningen

Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen.

§ 7 Fastställande av röstlängd

Årsmötet beslutade att fastställa röstlängden om så behövs.

§ 8 Verksamhetsberättelsen och ekonomiska berättelsen.

Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen för föregående verksamhetsår presenterades för årsmötet. Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen och lägga dessa till handlingarna.

§ 9 Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen presenterades för årsmötet. Årsmötet beslutade att godkänna denna och lägga den till handlingarna.

§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2017.

§ 11 Medlemsavgift

Styrelsen lämnade förslag om att sänka medlemsavgiften till 100 kr/år och medlem. Detta godtogs av årsmötet.

§ 12 Val av styrelse

Mikael Nilsson valdes till ordförande

Beatrice Pettersson valdes till sekreterare

Morgan Pettersson valdes till kassör

Mikael Gidmark och Gunnar Fransson valdes till ledamöter

Johan Selvén och Helena Alexandersson valdes till suppleanter

§ 13 Val av revisorer

Årsmötet beslutade att välja Bodil Ahlström och Lars Jörgensen till revisorer.

§ 14 Val av valberedning

Årsmötet beslutade att välja Tomas Lidén till valberedare.

§ 15 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

Inga förslag eller motioner hade inkommit.

§ 16 Verksamhetsplan för 2018

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsplanen för 2018.

§ 17 Övriga frågor

 • GDPR är en dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation) som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. Den kommer att ersätta nuvarande Personuppgiftslagen (PUL). Den innebär i korthet att skyddet för den personliga integriteten stärks. Mikael Nilsson informerade om att 2 styrelsemedlemmar kommer att gå en utbildning om vad det innebär mer konkret för oss i föreningen. Information kommer sedan att läggas upp på hemsidan.
 • Årsmötet frågade om när medlemsavgiften för 2018 skall vara betald. Det kommer att skickas ut information till alla medlemmar om detta så snart som möjligt.

§ 18 Mötets avslutande

Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat.


Mikael Gidmark |


Möte BÖFFs styrelse, Båberg 2018-02-08

Närvarande:

Mikael Nilsson, ordförande
Morgan Pettersson, kassör
Beatrice Pettersson, sekreterare
Gunnar Fransson, ledamot
Mikael Gidmark, ledamot

 1. Ordförande Mikael Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
 2. Mikael Gidmark valdes att justera protokollet.
 3. Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes av styrelsen.
 4. Ekonomisk rapport. Morgan Pettersson informerade om hur föreningen ligger till ekonomiskt. Föreningen har f n 34 942,53 kr.
 5. Medlemsavgifter. Vid genomgång av inbetalda medlemsavgifter visade det sig att det är flera medlemmar som inte har betalat in medlemsavgiften för 2017, vissa har heller inte betalat för 2016. För att räknas som medlem, och i och med det kunna få fiber, måste man betala sin medlemsavgift, därför kommer ett utskick att göras till berörda personer.
 6. Markavtal. I dagsläget är det endast 8 markavtal kvar att få in.
 7. Status grävning. TEAB har påbörjat nedgrävning av stamledning vid gamla Öresjövägen.
 8. Årsmöte. Datum för årsmötet fastställdes till 15/4 2018 kl. 16.00. Kallelse till årsmötet skall skickas ut senast 23/3.
 9. Samarbete med TEAB. Mikael N och Morgan P deltar i avstämningsmöten med TEAB varannan vecka. Mikael N skall höra med Tom Nordahl, TEAB, om han vill komma en stund på årsmötet för att ev. kunna svara på frågor från medlemmarna.
 10. Nästa styrelsemöte 22/2 kl.18.00.

Mikael Gidmark |


Möte BÖFFs styrelse, Båberg 2017-10-10

Närvarande:
Mikael Nilsson, ordförande
Morgan Pettersson, kassör
Beatrice Pettersson, sekreterare
Gunnar Fransson, ledamot
Mikael Gidmark, ledamot
Johan Selvén, suppleant

 1. Mikael Nilsson öppnade mötet.
 2. Johan Selvén valdes att justera protokollet.
 3. Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes.
 4. Morgan Pettersson gav en ekonomisk rapport.
 5. Genomgång av betalningar av medlemsavgifter.
 6. Tom Nordal, TEAB håller på att skriva ut markavtalen.
 7. Det beslutades att styrelsen kommer att köpa in en laptop och två iPads, för att använda i styrelsearbetet.
 8. Övriga frågor; Många hör av sig med frågor om när man kommer att börja gräva för fiber.  Arbetet kommer att påbörjas under hösten 2017. Planen är sedan att inkopplingen av skall ske hösten 2018.
 9. Beatrice Pettersson skall höra sig för ang. möjligheten för styrelsen och områdesansvariga att gå ut och äta julbord. Detta som en uppmuntran för det ideella arbete man bedriver.
 10. Mötet avslutades.

Mikael Gidmark |


Möte BÖFFs styrelse, Båberg 2017-08-17

Närvarande:
Mikael Nilsson, ordförande
Morgan Pettersson, kassör
Beatrice Pettersson, sekreterare
Gunnar Fransson, ledamot
Mikael Gidmark, ledamot
Helena Alexandersson, suppleant

 1. Mikael Nilsson öppnade mötet.
 2. Mikael G valdes att justera protokollet.
 3. Morgan P redogjorde för föreningens ekonomi. Det finns två obetalda räkningar.
 4. Morgan och Mikael N skulle ha varit på ett möte hos TEAB 15/8 men det blev inställt. Det kommer att bli ett möte nästa månad i stället.
 5. Man har pratat med alla markägare som bor på sträckan Brätte/Båberg - Borgs korsning. Vi ligger ganska bra i fas tidsmässigt.
 6. Mikael G föreslog att vi hör med SEB om det går att få ut bankgirofiler. Detta skulle underlätta för oss att få fram OCR-nummer. Morgan hör med SEB om detta.
 7. Medlemsutskicken färdigställdes.
 8. Mötet avslutades

Mikael Gidmark |


Möte BÖFFs styrelse, Båberg 2017-06-13

Närvarande:
Mikael Nilsson, ordförande
Morgan Pettersson, kassör
Beatrice Pettersson, sekreterare
Gunnar Fransson, ledamot
Mikael Gidmark, ledamot

 1. Mötet öppnades av Mikael Nilsson.
 2. Mikael Gidmark valdes att justera protokollet.
 3. Genomgång av kommande medlemsutskick.
  • Mikael Gidmark gick igenom brevet som tar upp medlemsavgifterna.
  • I medlemsutskicket behöver det läggas till ang. projekteringen.
 4. Den 14/6 skall Morgan och Mikael N gå till banken och ordna så att de får tillgång till BÖFFs konto.
 5. Medlemmar som flyttar skall göra ett övergångsavtal.
 6. Områdesansvariga har möjlighet att lämna in reseräkning för körda sträckor.
 7. BÖFF kan ordna ett extra möte med TEAB om det finns behov och medlemmarna så önskar.
 8. Mötet avslutades

Mikael Gidmark |


Möte BÖFFs styrelse, Båberg 2017-05-17

Närvarande: Beatrice Pettersson, Morgan Pettersson, Mikael Nilsson, Mikael Gidmark, Gunnar Fransson, Helena Alexandersson

 1. Mötet öppnades av ordförande Mikael Nilsson
 2. Till att justera protokollet valdes Mikael Gidmark
 3. Genomgång av föregående protokoll
 4. Justering av protokollet från årsmötet
 5. Genomgång av kommande utskick
  • Utskick om medlemsavgifter. Mikael G har tagit fram ett förklarande brev som skall skickas ut tillsammans med inbetalningskort.
  • Beatrice kommer att ta fram ett förslag på informationsbrev
 6. Ett möte skall hållas tillsammans med områdesansvariga den 13/6, kl. 18.00 på Träffen.
 7. Morgan P redovisade för föreningens ekonomi.
 8. Övriga frågor.
  • Gunnar F informerade om Öresjös vägsamfällighet.
 9. Nästa möte 13/6 kl.17.00 på Träffen.
 10. Mötet avslutades

Mikael Gidmark |


Konstituerande styrelsemöte, Båberg 2017-05-07

Närvarande: Gunnar Fransson, Mikael Gidmark, Mikael Nilsson, Morgan Pettersson
Anmält förhinder: Beatrice Pettersson

 1. Mötets öppnande
 2. Mötet öppnades av Mikael Nilsson
 3. Val av sekreterare för mötet
  Till sekreterare för mötet valdes Mikael Gidmark
 4. Val av justeringsman
  Till att justerare dagens protokoll valdes Gunnar Fransson
 5. Val av firmatecknare
  • Det beslöts att ordförande i föreningen Mikael Nilsson (650426-5577) och kassören Morgan Pettersson (470721-5556) äger rätt att teckna föreningen var för sig.
  • När det gäller bank- och övriga föreningsärenden så äger Morgan P och Mikael N rätt att teckna föreningens firma var för sig.
  • Beslut togs att utse Morgan P till deklarationsombud hos Skatteverket.
  • Punkten beslutades omedelbart justerad.
 6. Planering av innehållet i kommande utskick till medlemmarna
  • Medlemsavgifter;
   • Inbetalningskort med förtryckta bankgirouppgifter och OCR nummer. Mikael G köper in detta.
   • En samanställning av medlemmens inbetalningar samt vad som saknas, och en förklarande text.
   • Vi måste få in kontoutdrag för att kunna bocka av medlemsavgifter, det senaste kontoutdraget är från den 3/2.
   • Alla medlemmar skall skicka in sin mailadress och namn, adress samt fastighetsbeteckning för att uppdatera information.
  • Svar på frågan om möjlighet att använda Swish, en fråga som kom upp på årsmötet;
   • Mikael N har undersökt detta men det skulle kosta ca 50-70kr/mån. Vi beslutade att det kostar för mycket i förhållande till vad det ger.
  • Senaste nytt kommer att finnas på webb-sidan och på Facebook. Mikael G skall uppdatera webb-sidan mer kontinuerligt, samt då även göra detta på Facebook. På webb-sidan kommer också projekteringen över fiberdragningen att läggas upp.
  • Information till de som vill gräva själva;
 7. Det finns slang hos Morgan P att hämta.
 8. Man kan gå in på något som heter ledningskollen.se om man är osäker på var befintliga ledningar ligger nedgrävda.
  • En tidsplan över hur arbetet fortskrider.
 9. Rapport
  • Mikael N har lämnat in avtalspärmen till TEAB.
  • Ekonomisk rapport
   • Morgan redogjorde för ekonomin.
   • När det gäller reseersättning så får vi ta fram en blankett som vi kan använda.
  • Markavtal
   • Arbete pågår med att ta fram markavtal.
   • Vi skall boka ett separat möte för detta med områdesansvariga.
 10. Nästa möte blir den 16/5 kl. 18:00 hos Morgan och Beatrice.
 11. Mötet avslutades.

Mikael Gidmark |


Årsmöte Båberg & Öresjö, fiberförening, Träffen 2017-04-23

§ 1 Mötets öppnande
Mikael Nilsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 2 Val av mötesordförande
Årsmötet beslutade att välja Mikael Nilsson till mötesordförande.

§ 3 Val av mötessekreterare
Årsmötet beslutade att välja Beatrice Pettersson till mötessekreterare.

§ 4 Val av 2 personer att justera protokollet
Årsmötet beslutade att välja Erika Johansson och Mikael Gidmark att justera protokollet

§ 5 Årsmötets behöriga utlysande
Årsmötet beslutade att årsmötet utlysts på behörigt sätt.                                              

§ 6 Godkännande av dagordningen
Årsmötet beslutade att välja att godkänna dagordningen.

§ 7 Fastställande av röstlängd
Årsmötet beslutade att fastställa röstlängden

§ 8 Verksamhetsberättelsen och ekonomiska berättelsen.
Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen för föregående verksamhetsår presenterades för årsmötet. Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen och lägga dessa till handlingarna.

Det fattas ca 50 inbetalningar för medlemsavgifter för 2016. Ordf. uppmanade dem som är osäkra och tror sig ha betalat att kontakta någon i styrelsen. Rapporten godkändes.

§ 9 Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen presenterades för årsmötet. Årsmötet beslutade att fastställa denna och lägga den till handlingarna.

§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2016.

§ 11 Styrelsearvode
Årsmötet beslutade att ett styrelsearvode kommer att utgå till varje styrelsemedlem.

§ 12 Reseersättning
Årsmötet beslutade att områdesansvariga är berättigade till reseersättning på 18,50 kr/mil. Detta kommer även att betalas ut retroaktivt för 2016.

§ 13 Medlemsavgift
Årsmötet lämnade förslag om att höja medlemsavgiften till 200 kr/år och medlem. Detta godtogs av årsmötet.

§ 14 Stadgeändring
Styrelsen föreslog att minska antalet ledamöter i styrelsen från 7 st till 5 st. Årsmötet godtog detta förslag.

§ 15 Val av styrelse

 • Helena Alexandersson meddelade att hon avgår som ordförande.
 • Mikael Nilsson valdes till ny ordförande
 • Beatrice Pettersson valdes till sekreterare
 • Morgan Pettersson valdes till kassör
 • Mikael Gidmark och Gunnar Fransson valdes till ledamöter
 • Johan Selvén och Helena Alexandersson valdes till suppleanter

§ 16 Val av revisorer
Årsmötet beslutade att välja Bodil Ahlström till revisor. En ytterligare revisor får väljas senare.

§ 17 Val av valberedning
Årsmötet beslutade att välja Tomas Lidén till valberedare.

§ 18 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
Inga förslag eller motioner hade inkommit.

§ 19 Verksamhetsplan för 2017
Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsplanen för 2017.

§ 20 Övriga frågor

 • Årsmötet tog upp frågan om det finns en möjlighet att swisha över medlemsavgiften till föreningen. Styrelsen skall undersöka detta.
 • Flera personer har hört av sig om att man saknar någon form av bekräftelse från TEAB att man skrivit avtal. TEAB kommer inte att skicka ut detta.
 • Årsmötet undrade om det är tänkt att föreningen kommer att ingå i någon form av paraplyorganisation. Det finns inget förslag f n men ett arbete pågår med att se över detta.
 • Morgan Pettersson berättade att han har tagit fram en karta där alla områden är utritade. Denna hade satts upp så att alla närvarande kunde titta på förslaget.
 • Mikael Nilsson informerade om att TEAB skall komma ut till alla markägare och gå igenom var det skall grävas.
 • Tomas Lidén informerade dem som skall gräva själva om att det finns en möjlighet att kontrollera hur befintliga kablar ligger nergrävda. Detta kan göras på Ledningskollen.se och är gratis.
 • TEAB kommer att göra en samförläggning av el och fiber där behov finns.
 • Årsmötet frågade om man kan få gräva på sin egen tomt om man vill. Detta är OK. Morgan Pettersson har fiberslang hemma och det går bra att hämta där.

§ 21 Mötets avslutande
Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat.


Mikael Gidmark |


Möte BÖFFs styrelse, Båberg 2017-03-14

Närvarande: Helena Alexandersson, Patrik Bergdahl, Gunnar Fransson, Mikael Gidmark, Mikael Nilsson, Beatrice Pettersson, Morgan Pettersson

 1. Vice ordförande Mikael Nilsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
 2. Styrelsen godkände dagordningen.
 3. Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes.
 4. Kassören Patrik Bergdahl gick igenom föreningens ekonomiska berättelse för 2016.
 5. Verksamhetsberättelsen för 2016 gicks igenom och skrevs under av styrelsen.
 6. Styrelsen godkände verksamhetsplanen för 2017.
 7. Mikael Gidmark redovisade för hur många medlemsavgifter som betalats in.
 8. Alla handlingar som skall skickas med kallelsen till årsmötet gicks igenom.
 9. Under punkten övriga frågor tog Gunnar Fransson upp att han skall träffa representanter för Garnvikens vägförening angående hur dragning av fiber kan ske vid väg.
 10. Ordförande kommer att kalla till nästa styrelsemöte.
 11. Mötets avslutades.

Mikael Gidmark |


Möte BÖFFs styrelse, Båberg 2017-02-26

Närvarande: Helena Alexandersson, Gunnar Fransson, Mikael Gidmark, Mikael Nilsson, Beatrice Pettersson, Morgan Pettersson, Johan Selvén.

 1. Vice ordförande Mikael Nilsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
 2. Styrelsen godkände dagordningen.
 3. Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes.
 4. Styrelsen beslöt att flytta årsmötet från den 26/3 till den 23/4 2017.
 5. Verksamhetsberättelsen för 2016 gicks igenom och justerades.
 6. Verksamhetsplanen för 2017 gicks igenom och justerades.
 7. Tomas Liden, valberedningen deltog. Han informerades om eventuella förändringar i styrelsen.
 8. Nästa styrelsemöte blir 14/3 kl.18.00 på Träffen.
 9. Mötets avslutades.

Mikael Gidmark |


Möte BÖFFs styrelse, Båberg 2017-01-31

Närvarande: Helena Alexandersson, Gunnar Fransson, Mikael Gidmark, Mikael Nilsson, Beatrice Pettersson, Morgan Pettersson, Johan Selvén.

 1. Vi är nu uppe i en täckning på 70 %, när TEAB´s kampanj är slut. Det innebär att 250 st fastigheter har tecknat sig av 355 st möjliga.
 2. Mikael Nilsson skall prata med TEAB om ersättning för lokalhyra för Träffen.
 3. Förberedelser inför årsmötet.
 4. Beatrice skall göra en verksamhetsberättelse inför årsmötet. Denna skall vara klar v. 7.

Beatrice Pettersson, sekreterare BÖFF


Mikael Gidmark |


Möte BÖFFs styrelse, Båberg 2017-01-17

Närvarande: Helena Alexandersson, Patrik Bergendahl, Gunnar Fransson, Mikael Gidmark, Mikael Nilsson, Beatrice Pettersson, Morgan Pettersson, Johan Selvén.

 1. Vi är nu uppe i en täckning på 67 % (170117). Det innebär att 238 st fastigheter har tecknat sig av 355 st möjliga.
 2. TEAB är färdiga med sin grovprojektering. Vi skall få 5 st kartor av dem där denna är inritad. Kartorna skall de områdesansvariga använda sig av när de är ute och gör markavtal.
 3. I samband med att markavtalen görs måste man informera om att det är ett samavtal som innebär att TEAB kommer att lägga ner elkabel (där det finns behov) samtidigt.
 4. Patrik redovisade för föreningens ekonomi.
  • Alla medlemmar har inte betalat in medlemsavgiften för 2016 ännu, föreningen skall skicka ut ett meddelande till dem det gäller.
  • I fortsättningen är det viktigt att man fyller i namn, adress och fastighetsbeteckning, och för vilket år det gäller, när man betalar in medlemsavgiften.
  • Patrik behöver hjälp med att skriva en ekonomisk berättelse. Vi skall höra med Annika Lundqvist om hon kan göra detta.
 5. Områdesansvariga har möjlighet att få milersättning för körda sträckor. Hur stor ersättning som skall gälla kommer att beslutas på kommande årsmöte.
 6. Årsmötet kommer att hållas den 26/3 kl. 16.00 på Träffen i Båberg. Kallelse till årsmöte skall skickas ut senast 28/2. Anmälan om att delta skall vara föreningen tillhanda senast 20/3. Kallelsen skall innehålla en dagordning och en uppmaning om att betala medlemsavgiften för 2017.
 7. De som har haft ekonomiska utlägg för föreningen skall skicka kvittona till Patrik Bergdahl, Edsäter, Björkhagen, 461 91 Trollhättan eller maila patrik.bergdahl@böff.se.
 8. Nästa styrelsemöte blir 24/1.

 

Beatrice Pettersson, sekreterare BÖFF


Mikael Gidmark |


Möte BÖFFs styrelse, Båberg 2016-11-22

Närvarande: Helena Alexandersson, Gunnar Fransson, Mikael Gidmark, Mikael Nilsson, Beatrice Pettersson, Morgan Pettersson

 1. Genomgång av inkomna avtal.
 2. Vi planerade inför mötet med områdesansvariga på Träffen 161129.
 3. Förberedelse inför skrivarstuga på Träffen 161123
 4. Beslut togs om att föreningen skulle bjuda styrelsemedlemmar och områdesansvariga på julbord som ett litet tack för utfört arbete.

Beatrice Pettersson, sekreterare


Mikael Gidmark |


Möte med områdesansvariga i BÖFF, Träffen 2016-09-14

Närvarande: Morgan Pettersson, Fredrik Karlsson, Annika Lundqvist, Peder Gustavsson, Gunnar Fransson, Lars Jörgensen, Ulf Antonsson, Anders Hageltorn, Per Eriksson, Erling Andersson, Karl-Erik Kristiansson, Helena Alexandersson, Mikael Gidmark, Mikael Nilsson, Beatrice Pettersson

 1. En del områdesansvariga har träffat husägare som är osäkra och inte vet om de vill ha fiber eller ej. Ett bra argument att använda sig av är att det kommer att bli dubbelt så dyrt om man väntar, och inte går med nu. Kampanjen med priset 19 900 kr gäller t o m 31/12 2016.
 2. TEAB kommer att skicka ut brev till dem som funderar, och till dem som tackat nej.
 3. Det kommer att hållas en ”skrivarstuga” för dem som inte redan har skrivit avtal. Det innebär att man kan få möjlighet att skriva avtal där.
 4. Om man har ett företag och tecknar sig för fiber kommer inte TV att ingå i det paketet som TEAB erbjuder.
 5. Områdesansvariga skall ha tagit fram alla uppgifter på vilka som tackat ja eller nej till den 15/10 2016.
 6. De områdesansvariga som deltog redovisade hur många man besökt och hur många avtal som skrivits, respektive medlemmar man värvat.
 7. Nästa möte och avstämning med områdesansvariga blir 27/9 2016.

Mikael Gidmark |


Möte med områdesansvariga i BÖFF, Träffen 2016-06-30

Närvarande områdesansvariga: Ulf Antonsson och Jouni Tasala Edsvids/Munkebo, Lars Jörgensen Skälsbo/Ängen Brandsbo/Boskogen/Åkerström, Morgan Pettersson " styrelsens ombud för områdesansvariga" (har du ett bättre ordval?) Båberg/Brätte, Anders Hageltorn Bäckebol, Erling Andersson Gräsviken, Karl-Erik Kristianson, Patrik Bergdal ombud för Fredrik Karlsson Edsäter/Kvarnbäcken, Sven Kortered Kortered, Peder Gustavsson Skogssäter, Gunnar Fransson och Hans Johansson Garnviken.

Först tittade man igenom de olika områdena, därefter bjöds på fika.

Styrelsen informerade om vad man kan hitta på BÖFFs webbsida, t.ex;

 • ”Frågor och svar” – här finns svar att hitta på aktuella frågor, om man inte hittar svaret på en fråga man har kan man maila styrelsen.
 • Medlemsansökan (kommer)
 • Protokoll från olika möten.
 • Information om vad medlemskap i BÖFF innebär.
 • Fastighetsregister där man kan fylla i uppgifter, inloggningsuppgifter kan fås av Mikael Gidmark.

Det har den senaste tiden diskuterats en del om luftfiber i reklam och media, det är något som t.ex. Boxer har gått ut med. Om någon skulle fråga om detta, så är det inte samma som fiber. Det är fiber fram till en mast men därefter är det ett trådlöst 4G-nätverk. Det innebär också att om man bor mer än 2 km från en mast fungerar det inte.

Mikael Nilsson och Morgan Pettersson har varit på möte med TEAB.

Om man i en fiberförening är mer än 1500 medlemmar kan man pressa priset på utbudet. Därför är det bra att flera föreningar bildar en samfällighetsförening.

Beatrice Pettersson, Sekreterare BÖFF


Mikael Gidmark |


Möte BÖFFs styrelse, Träffen 2016-06-20

Närvarande: Patrik Bergdahl, Gunnar Fransson, Anders Carlsson, Mikael Nilsson, Mikael Gidmark, Beatrice Pettersson, Johan Selvén

Ej närvarande: Morgan Pettersson, Helena Alexandersson.

 1. Mikael N har bett TEAB om att få informationsmaterial som de har - ”Frågor & svar”, ”Så gräver du själv” och ”Vägra vänta”. Detta för att vi skall kunna lägga ut det på vår hemsida, och för områdesansvariga att ha och dela ut till fastighetsägare.
 2. TEAB har lovat att ge oss blanka avtal att fylla i.
 3. TEAB skall ordna fram en karta till oss den här veckan, som vi kan använda oss utav för att dela upp områdena.
 4. Mikael G har lagt till några punkter i medlemsansökan som områdesansvariga skall ha med sig ut;
  • Fastighetsbeteckning och fakturaadress samt även
  • frågan om man vill ha fiber eller ej, alternativt om man vill fundera på det.
 5. Vi gick igenom och diskuterade det flygblad som Mikael G tagit fram och som områdesansvariga skall lämna ut.
 6. Mikael N och Morgan kommer att träffa TEAB den 28/6. Det är ett ”fiber-möte” för alla landsbygdsföreningar som skrivit avtal med TEAB.
 7. Nästa möte blir den 29/6 på Träffen. Alla områdesansvariga är kallade.

 

Beatrice Pettersson, sekreterare BÖFF.


Mikael Gidmark |


Möte BÖFFs styrelse, Båberg 2016-05-09

Deltagare: Helena Alexandersson, Beatrice Pettersson, Johan Selvén, Gunnar Fransson, Mikael Gidmark, Morgan Pettersson, Patrik Bergdahl.

 1. Helena berättade att flera personer, som är medlemmar i Hjärtums fiberförening, och bor i Metholmen och Vadbacken, har hört av sig till henne för att de hellre vill gå med i BÖFF. Vi får lyfta frågan till TEAB om hur de tänkt sig gränsdragningarna.
 2. Patrik har varit på SEB för att försöka öppna ett konto, men inte lyckats p g a att det saknades nödvändiga underskrifter. Han skall göra ett nytt försök i morgon.
 3. Anders Carlsson, suppleant i styrelsen, skall bjudas in till nästa styrelsemöte.
 4. Vi beslutade att försöka använda oss av Asana som kommunikationsplattform. Mikael G skall hålla en liten ”utbildning” för oss, så vi vet hur man bäst använder det.
 5. Vi arbetade med att ta fram frågor till TEAB, som vi vill ha svar på, se bilaga 1. Mikael Nilsson skall kontakta dem.
 6. Det behöver tas fram ett arbetsverktyg för områdesansvariga. Styrelsen får börja arbeta fram ett sådant.
 7. Områdena behöver ses över för att se hur stora dvs. hur många hushåll/fastigheter det finns i varje område.
 8. Mikael G skall skapa konton på web-sidan, till alla områdesansvariga.

Vid pennan
Beatrice Pettersson, sekreterare BÖFF.

 


Mikael Gidmark |


Konstituerande styrelsemöte, Båberg 2016-04-21

Närvarande: Gunnar Fransson, Helena Alexandersson, Johan Selvén, Morgan Pettersson, Beatrice Pettersson, Mikael Nilsson, Mikael Gidmark.

§ 1 Mötets öppnande
Helena hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av sekreterare
Styrelsen beslutade att välja Beatrice Pettersson att föra protokoll under mötet.

§ 3 Val av justerare
Styrelsen beslutade att välja Gunnar Fransson och Mikael Gidmark att justera protokollet.

§ 4 Godkännande av dagordningen
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 5 Konstituerande
På årsmötet beslutades att välja Patrik Bergdahl till kassör och Beatrice Pettersson till sekreterare.

§ 6 Firmatecknare
Styrelsen beslutade att välja Helena Alexandersson och Patrik Bergdahl att var för sig teckna föreningens firma.

§ 7 Övriga frågor
Då det tillkom 3 nya områdesansvariga på årsmötet beslutade styrelsen att Beatrice skall uppdatera listan med områdesansvariga.

Morgan tog upp att det finns personer boendes i utkanten av Åkerström, som vill gå med i vår fiberförening, Det rör sig om 7 hushåll totalt. 5 st av dem är belägna i Trollhättans stad och 2 st i Lilla Edets kommun. Styrelsen skall ta upp detta med TEAB.

§ 8 Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutade att ordförande skall kalla till styrelsemöte efter att föreningen fått sitt organisationsnummer.

§ Mötets avslutande
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.


Mikael Gidmark |


Årsmöte Båberg & Öresjö fiberförening, Träffen 2016-04-12

Närvarande: Enligt deltagarlistan

 1. Årsmötet öppnades av Helena Alexandersson som hälsade alla välkomna, och frågade om mötet utlysts på rätt sätt.
 2. Till mötesordförande valdes Mats Häggner.
 3. Beatrice Pettersson valdes till mötessekreterare.
 4. Holger Andersson och Staffan Kågesson valdes av årsmötet till att justera mötesprotokollet.
 5. Mikael Nilsson redogjorde för det arbete som interim-styrelsen gjort sedan stormötet 2015-10-07. Årsmötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till protokollet.
 6. Årsmötet godkände bildandet av Båberg & Öresjö fiberförening.
 7. Mikael Nilsson informerade om vilka alternativ som finns för att få fiber, ekonomisk alt. ideell förening, och om vad de olika alternativen innebär. Han lade fram interim-styrelsens förslag att välja TEAB. Mats Häggner berättade också om sitt arbete med Gärdhems fiberförening och deras samarbete med TEAB.
 8. Mats Häggner frågade om årsmötet kunde godkänna interim-styrelsens förslag att välja TEAB.
 9. Då årsmötet hade ett önskemål om att få höra kvällens planerade information från TEAB innan man röstade på interim-styrelsens förslag, beslutades att tidigarelägga denna.
 10.  Jonas Bergqvist och Mattias Lindblom från TEAB redogjorde för hur TEAB arbetar och ”varför man bör ansluta sig till fiber”.
 11. Årsmötet beslutade att låta styrelsen träffa ett avtal med TEAB.
 12. Mats Häggner gick igenom föreningens stadgar.
 13. Stadgarna antogs.
 14. Sittande interim-styrelse valdes till ordinarie styrelseledamöter;
  • Ordförande före en tid av 1 år - Helena Alexandersson
  • Vice ordförande för en tid av 2 år – Mikael Nilsson
  • Sekreterare för en tid av 2 år – Beatrice Pettersson
  • Kassör för en tid av 1 år – Patrik Bergdahl
  • Ledamöter – Gunnar Fransson och Mikael Gidmark för en tid av 2 år och Johan Selvén för en tid av 1 år.
 15. Anders Carlsson och Morgan Pettersson valdes till suppleanter för en tid av 1 år.
 16. Magnus Schönemann och Annika Lundqvist valdes till revisorer för en tid av 1 år. Årsmötet beslutade att ordinarie revisorer under året själva väljer en suppleant.
 17. Tomas Lidén, Anna-Karin Hansson och Markus Gould valdes till valberedning. Tomas Lidén som sammankallande.
 18. Medlemsavgiften fastställdes till 150 kr/hushåll och år.
 19. Verksamhetsplanen för kommande år godkändes.
 20. Ett förslag till budget för kommande år redovisades och godkändes.
 21. Under övriga frågor togs upp att det saknades områdesansvariga till Edsvids/Munkebo och Gräsviken. Följande personer anmälde sitt intresse; Erling Andersson för Gräsviken och Jouni Tasala och Ulf Antonsson för Edsvids/Munkebo.
 22. Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

Mikael Gidmark |


Möte BÖFFs interimstyrelse, Träffen 2016-03-15

Närvarande: Gunnar Fransson, Helena Alexandersson, Mikael Gidmark, Johan Selvén, Beatrice Pettersson, Morgan Pettersson

Följande behöver göras innan stormötet, punkt 1-11;

 1. Kallelsen till årsmötet skall tryckas upp och lämnas ut, till en början 200 ex. Beatrice ordnar med detta. Helena mailar ut kallelsen till alla i Garnvikens vägförening.
 2. Helena mailar till alla områdesansvariga att de skall komma och hämta kallelser att sedan lämna ut inom sina respektive områden. Mail skall också skickas ut till alla som lämnat intresseanmälan till föreningen.
 3. Mikael G lägger upp kallelsen och förslag på stadgar på web-sidan.
 4. Mikael G tar bort de dubbletter på intresseanmälningar som finns.
 5. Helena hör med Mikael N om han kan;
  • ordna en projektor som kan användas på mötet, samt om han kan
  • kontakta TEAB och höra om de har några speciella önskemål inför mötet
  • göra en Powerpointpresentation
  • kolla med Coompanion om hur man skriver under medlemsansökan på nätet
 6. Johan fixar högtalare och mikrofoner.
 7. Tomas Lidén ordnar så att det går att köpa fika på stormötet.
 8. Mikael G ordnar en deltagarlista med namn och kontaktuppgifter. Han kollar också upp om det finns en blankett för medlemsansökan.
 9. Man får höra med Patrik om han kan öppna ett föreningskonto.
 10. Beatrice skall ta fram en Powerpoint-presentation med verksamhetsplan, verksamhetsberättelsen och budgetförslag.
 11. Helena går igenom årets verksamhetsplan och vad vi gjort sedan interimistyrelsen blev vald. 

Arbetsfördelning på stormötet, punkt 12-14

 1. Helena hälsar alla välkomna.
 2. Morgan och Helena ansvarar för att deltagarlistan skrivs under.
 3. Mikael N presenterar valet av TEAB.
 4. Interim-styrelsen har beslutat att vid årsmötet lägga fram ett förslag på 150 kr som medlemsavgift.
 5. Nästa möte 22/3 kl. 18.00.

Mikael Gidmark |


Möte BÖFFs interimstyrelse, Träffen 2016-03-08

Närvarande: Gunnar Fransson, Mikael Nilsson, Helena Alexandersson, Patrik Bergdahl, Mikael Gidmark, Johan Selvén, Beatrice Pettersson

 1. Det förslag på stadgar som tagits fram för föreningen redigerades.
 2. Kallelsen till årsmötet färdigställdes.
 3. Beatrice skall skriva en kortfattad sammanställning över vad interim-styrelsen gjort sedan stormötet i oktober.
 4. På nästa möte skall det bestämmas vem som skall göra vad på årsmötet.
 5. En Powerpointpresentation behöver också göras inför årsmötet.
 6. Vi behöver komma fram till hur stor medlemsavgiften skall vara.
 7. Helena kallar till nästa möte.

Mikael Gidmark |


Möte BÖFFs interimstyrelse, Träffen 2016-02-16

Närvarande: Helena Alexandersson, Beatrice Pettersson, Mikael Nilsson, Mikael Gidmark, Johan Selvén, Gunnar Fransson.

 1. Stadgarna gicks igenom och justerades
 2. Vi diskuterade dagordningen till årsmötet 12/4 samt hur kallelsen skall vara utformad. Beatrice kommer att göra ett förslag till kallelse, som skall vara färdigt till nästa möte.
 3. Vi beslutade att vi ber områdesansvariga om hjälp att lämna ut kallelsen till årsmötet. Detta p g a att vi saknar medel för att köpa kuvert och porton.
 4. Vi har en del mailadresser som gör det möjligt att kunna skicka kallelsen den vägen, framförallt är det viktigt att kunna maila sommarstugeägare som bor på annan adress.
 5. Vi kommer även att lägga ut kallelsen till årsmötet på vår facebook-sida.
 6. Datum för nästa möte är satt till 1/3 2016.

Mikael Gidmark |


Möte BÖFFs interimstyrelse, Träffen 2016-02-09

Deltagare: Mikael Nilsson, Mikael Gidmark, Morgan Pettersson, Beatrice Pettersson, Helena Alexandersson.

 1. Annika Lundqvist, som var tänkt att vara med i styrelsen, kommer inte att kunna ha möjlighet att anta uppdraget. Hon kan dock tänka sig att vara områdesansvarig för ca 5 hushåll i Hedetorpet och en del av husen som tillhör Gräsviken och ligger närmast Hedetorpet.
 2. Det saknas 2 revisorer och 1 suppleant revisor.
 3. Det saknas också områdesansvariga till vissa områden. För att få färre områden föreslår vi att man slår ihop följande områden; 
  • Skälsbo-Ängen som slås ihop med Bransbo-Boskogen och Åkerström.
  • Lundstaken som slås ihop med Edsvin-Munkebo.
  • Därtill saknas områdesansvarig i Gräsviken. Ytterligare områdesansvarig som kan dela på området Skälsbo-Ängen/Brandsbo-Boskogen/Åkterström (ett område) och Lundstaken/Edsvind/Munkebo (ett område)
 4. Vi behöver träffa TEAB och gå igenom alla områden.
 5. Förslag på stadgar för föreningen gicks igenom. Dessa skall sedan, efter påseende av interimstyrelsen, att läggas fram på årsmötet.
 6. Förslag på datum för årsmöte, 5, 6, 12 eller 13/4 Kommer att skickas till TEAB.
 7. Nästa interimstyrelse-möte blir 16/2.
 8. Innan nästa möte skall stadgarna vara nedskrivna för påskrift. Genomgång av kallelse till uppstart av förening.  En valberedning om 2 personer skall ha utsetts.
 9. Helena skriver ett informationsbrev till områdesansvariga.

Mikael Gidmark |


Möte BÖFFs interimstyrelse, Båberg 2016-02-02

Deltagare: Helena Alexandersson, Mikael Gidmark, Mikael Nilsson, Patrik Bergdahl, Gunnar Fransson, Johan Selvén, Beatrice Pettersson, Morgan Pettersson, Bengt Pettersson, Marianne Pettersson.

 1. Representanter från TEAB, Mattias Lindblom och Per Hansson var inbjudna för att svara på frågor.

 2. Följande frågor hade lämnats till TEAB i förväg;

  När planeras starten? Slutet av 2017 planerar man att komma igång.

  Hur gör man med de hushåll som ligger i Öresjö/Metholmen? De kan man tänka sig att ta med.

  Hur långt skall man gå mot Brätte? Det är inga problem vi kan ta med dem. TEAB justerar detta.

  En person som kontaktat Helena och som bor mellan NÄL-rondellen och NÄL och undrar hur det blir med det hushållet? Helena kommer att kontakta henne och meddela att TEAB kommer att kontakta dem, skall inte vara med i vår förening.

  Hur gör man med ev. fornminnen? TEAB ansöker hos Länsstyrelsen.

  Den klausul som står i TEABs avtal ang. vidareförsäljning av fastighet och nät? Om man säljer sin fastighet måste man kunna sälja avtalet vidare. En sådan klausul måste finnas. TEAB är ett kommunalt bolag, man kan aldrig garantera vad som kan hända och måste därför gardera sig.

  Kan man ta med en Nej-ruta i förfrågan? Kommer inte att införas. Det är ett kampanjpris 19 900 kr under en viss period.

  Hur kommer nätet att tändas upp? Succesivt men det brukar inte vara så stor skillnad i tid mellan de olika områdena.

  Vad krävs för täckning i sommarstugeområden? Man gör ingen skillnad på permanenta bostäder och fritidshus. 60 % gäller även där.

  Anslutning med flera hus på samma fastighet? Första fullt pris och andra huset 12 000 kr, om man gräver själv.

  Hur skall arbetet gå till? Vem gör vad?

  Vi måste komma upp i ca 60 % täckning för att TEAB skall påbörja arbetet.

  Vi kommer att få en Excel-fil av TEAB som vi sedan skall komplettera med fastighetsbeteckningar, namn osv.

  Samarbetsavtal skrivs mellan föreningen och TEAB, där står vem som skall göra vad.

  TEAB kommer att jobba mot föreningen i alla ärenden, vi går ut till medlemmarna.

  Först skrivs anslutningsavtal och därefter markavtal.

  TEAB gör en grovprojektering, därifrån går vi ut och pratar med markägarna.

  TEAB ger markersättning.

  TEAB skriver sedan ut markavtalen som vi sedan får se till att de blir undertecknade.

  TEAB brukar ha en träff med alla områdesansvariga innan de skall börja gå ut och informera, en form av utbildning där TEAB´s informatörer svarar på frågor och informerar.

  TEAB har en projektgrupp där 2 personer ur vår styrelse bör ingå.

 3. Nästa möte blir den 9/2 kl. 18.00 i lilla rummet på Träffen.


Mikael Gidmark |


Möte BÖFFs interimstyrelse, Edsäter 2016-01-12

Deltagare: Gunnar Fransson, Mikael Gidmark, Patrik Bergdahl, Johan Selvén, Morgan Pettersson, Helena Alexandersson.

 1. Mats Häggner kan tänka sig att ställa upp som ordförande på stormötet.
 2. Mikael N har pratat med IT-chefen har dock inte kunnat lämna några riktiga svar på frågor om sträckningen av fiber utan hänsvisade till Conny Olofsson på Telia.
 3. Morgan har pratat med Conny Olofsson, Telia. Conny sade att vårt område kan sträcka sig fram till den gamla banvallen (vid Brätte). Conny skall kontakta Morgan nästa gång han är i Vänersborgs kommun.
 4. Det upprättades och sammanställdes stadgar för en ideell förening. Dessa skall granskas av styrelsen och därefter skickas till Coompanion.
 5. Det förekommer olika uppgifter i media ang. fiber till de som bor utanför tätort i Vänersborgs kommun. Vad gäller egentligen? Vi bör få med Vänersborgs kommun till stormötet så att de kan förklara.
 6. Det behöver tas fram namnförslag på revisorer, som skall granska styrelsens arbete.
 7. Saker som måste göras innan stormötet;
  • Strukturera upp hur mötet skall vara upplagt
  • En årsavgift för föreningen måste fastställas
  • Fastställa förslag till stadgar
  • Prata med Coompanion
 8. Interimstyrelsen har som förslag att anlita TEAB. Medlemmarna skall rösta på om man godtar detta.
 9. Föreningen skall verka för att få till ett gruppavtal tillsammans med andra föreningar, att bli en s k paraplyförening.
 10. Nästa vecka skall;
  • Mikael G, Morgan och Helena definiera områdena och gränserna.
  • Mikael N skall boka tid för ett förmöte med TEAB.
  • Helena skall kontakta Metholmen och Vadbacken.
 11. Kallelse till nästa möte skickas ut av ordförande Helena.

Mikael Gidmark |


Möte BÖFFs interimstyrelse, Båberg 2016-01-07

Deltagare: Helena Alexandersson, Gunnar Fransson, Morgan Pettersson, Mikael Nilsson, Mikael Gidmark, Johan Selvén, Beatrice Pettersson, Patrik Bergdahl.

 1. Vad händer i Vänersborgs kommun? Mikael G hade pratat med någon som sagt att alla i Vbg skall få fiber, inga föreningar skall behövas och kostnaden skall bli max 15 000 kr. En representant från Vbg´s kommun skall kontakta Mikael N i morgon 8/1, för att reda ut vad som gäller.
 2. Morgan har haft kontakt med Conny Olofsson på Telia ang. var i Vänersborg som Telia kommer att bygga. Conny visste inte detta. Vi behöver träffas och prata igenom det hela. Conny skall ringa Mikael N i morgon. Mikael skall försöka få till ett möte med honom och en representant från Vbg´s kommun samt Morgan.
 3. Mikael N visade två olika inbjudningar som skickats ut ang. fibermöten i Vbg´s tätort. De har kommit från Telia och Svensk infrastruktur.
 4. Någon har observerat att TEAB i sitt avtal har inskrivet att de skall kunna sälja nätet. Stämmer detta? Vi får ta reda på det.
 5. TEAB´s månadsavgift är 25 kr för boende inom tätbebyggt område och 90 kr för boende på landsbygden.
 6. Mikael N har pratat med Camilla från Companion om föreningsstadgar. Vi skall ta fram ett förslag. Camilla skall prata med Mats Häggner, som är med i Gärdhems fiberförening, där man håller på att ändra från ekonomisk- till ideell förening.
 7. Helena har pratat med en familj som bor i Ladugårdsbyn 5:3. De vill ha fiber. TEAB har redan grävt i närheten av dem.
 8. Det vi nu måste göra är att
  • Ta fram stadgar.(MP)
  • Områden måste definieras, vart gränserna går(MP och HA)
  • Prata med Vänersborgs kommun (MN)
  • Prata med fiberföreningarna runt Öresjö, Metholmen och Vabacken?(HA)
  • Fråga Mats Häggner om han kan vara ordförande på stormötet(GF)
  • Boka ett förmöte med TEAB(MN)
   • Frågor till TEAB
    1. Höra med dem om de kan vara med på stormötet, be dem ta fram ett förslag på avtal, skaffa fram ett dokument från TEAB för medlemsansökan.
    2. Höra med TEAB om dokumentering av fornminnen.
    3. Hör med TEAB om punkt 7.4 i avtalet. Hur kommer man att tända upp nätet? I hela området eller uppdelat?
 9. Nästa möte är tisdagen den 12/1 kl. 18.00 hos Patrik.

Mikael Gidmark |


Möte BÖFFs interimstyrelse, Träffen 2015-12-09

Deltagare: Mikael Gidmark, Morgan Pettersson, Johan Selvén, Helena Alexandersson, Beatrice Pettersson, Patrik Bergdahl, Gunnar Fransson.

 1. Interimstyrelsen beslutade att presentera TEAB som förslag.
 2. Vi skall försöka skapa en paraplyorganisation för att ta fram ett gruppavtal. Vi kan ha nytta av detta.
 3. Vi tror att det skulle vara möjligt att verka som en ideell förening.
 4. Vi planerar ett stormöte i februari.
 5. Innan stormötet behöver följande göras:
  • Skapa stadgar till en ideell förening
  • Välja en styrelse
  • Kontakta Coompanion, Michael Nilsson gör detta.
  • Välja en ordförande till stormötet.
  • Boka ett förmöte med TEAB Johan Selvén och Michael Nilsson hör med TEAB.
  • Skaffa fram ett dokument där man kan fylla i medlemsansökan, detta för att kunna få rösta på stormötet
  • Ta fram underlag/material inför mötet för att informera om varför vi lagt förslaget TEAB.
  • Ta fram en dagordning inför stormötet, Helena Alexandersson
  • Göra inbjudan, Beatrice Pettersson
  • Vi behöver säkerställa fastighetsregistret över medlemmar
  • Dokumentering om fornminnen
 6. Frågor att ta upp med TEAB på förmötet:
  • Vi skall försöka få dem att tidigarelägga starten.
  • Diskutera gränser
  • Höra med dem om Trippleplay-avtal i nätavgiften.
  • Fråga hur mycket täckning man vill ha procentuellt i sommarstugeområden.
 7. Vi behöver sätta oss ner och gå igenom vilka som har anmält sig. Morgan Pettersson och Mikael Gidmark.
 8. Nästa möte blir efter jul. Förslagsvis v 1 eller v 2.

Mikael Gidmark |


Möte BÖFFs interimstyrelse, Träffen 2015-12-02

Deltagare: Mikael Gidmark, Mikael Nilsson, Helena Alexandersson, Johan Selvén, Annika Lundqvist, Morgan Pettersson och Gunnar Fransson

 1. Mats Häggner ordförande i Gärdhems fiberförening, förklarade varför man där valde TEAB.
 2. Vem kan känna pengar på att köpa nätet i framtiden? Eventuella köpare? Kan vi ha en vinst i så fall? De kommer säkert att ta igen det på nätavgiften i så fall.
 3. TEAB tar 90 kr/mån som avgift. Gärdhems förening har fått till ett avtal med TEAB så föreningen kan teckna ett trippelplay-avtal, ett s k gruppavtal med valfri tjänsteleverantör.
 4. Man kan ha en sammankopplingsförening och genom detta pressa priser på tjänster.
 5. TEAB kommer att se till att Telia levererar tjänster.
 6. Anslutningsgraden i Gärdhems F F är 70-75 %.
 7. Ett tips han gav var att där vi har varit och knackat på bör vi lämna ett brev med kontaktuppgifter och att vi varit där och att de gärna får kontakta oss.

Mikael Gidmark |


Möte BÖFFs interimstyrelse, Träffen 2015-11-24

Deltagare: Mikael Gidmark, Mikael Nilsson, Gunnar Fransson, Morgan Pettersson, Helena Alexandersson, Johan Selvén.

 1. Det diskuterades alternativen egen ekonomisk förening dvs. BÖFF äger nätet kontra TEABs förslag.
 2. Det beslutades att avvakta med att lägga ut en karta på hemsidan p g a att det ger för mycket arbete. Kan göras efter att beslut tagits.
 3. Beslut togs att inte släppa Hedetorpet till Väne Ryrs fiberförening.
 4. Det finns personer som kan hjälpa till med datorer i Öresjö.
 5. Enligt Gunnar Fransson som varit i kontakt med Mats Häggner i Gärdhems fiberförening, valde de TEAB för att slippa så mycket arbete och bekymmer.

Mikael Gidmark |


Möte BÖFFs interimstyrelse, Träffen 2015-11-18

Deltagare: Helena Alexandersson, Patrik Bergdahl, Mikael Nilsson, Mikael Gidmark, Gunnar Fransson, Johan Selvén, Morgan Pettersson, Beatrice Pettersson.

 1. Ted Flink från Flinks gräv informerade om hur de arbetat med att lägga ned fiber.
 2. Alla måste ha en anslutningsdosa på huset. Länsstyrelsen kräver detta för att man skall kunna få bidrag.
 3. Det skall vara som längst 3-400 m mellan varje anslutningsskåp.
 4. Flinks gräv har ett serviceavtal med Zitius, vilket idag handlar om ca 3 600 kunder. Det är garanti på serviceavtalet.
 5. Kostnaden per anslutningsavtal har aldrig överstigit 20 000 kr.
 6. Om vi inte skall anlita TEAB utan vara en ekonomisk förening som sköter allt själva så kan Flinks gräv hjälpa till i början. Man kan dra ut kartor och rita upp hur nätet skall gå. De gör då en grov kalkyl, vilken kan konverteras över till en google-fil, och som vi sedan kan söka bidrag utifrån.
 7. Om vi väljer Flinks gräv som totalentreprenör får vi själva ordna markavtalen, ordna byggmöten, söka alla tillstånd eller ta hjälp från Flinks gräv. Flinks gräv bygger då nätet men vi får sköta upphandlingen. Det ta ca 1 år att färdigställa nätet efter att detta är klart.
 8. Man kan hitta en del hjälp och information i Zitius ”Fiber till alla” som ligger på nätet.
 9. Fiber leder inte åska.

Mikael Gidmark |


Möte BÖFFs interimstyrelse, Träffen 2015-11-11

Deltagare: Mikael Nilsson, Mikael Gidmark, Johan Selvén, Helena Alexandersson, Gunnar Fransson, Beatrice Pettersson, Totte Karlsson.

 1. Ordförande i Ramnered/Gundlebos fiberförening Helgo Wiberg var inbjuden för att tala om sin förenings arbete.
 2. R/G fiberförening har arbetat med att själv sköta all upphandling. Han berättade att man måste lägga ner en hel del arbeta med att övervaka arbetet som görs. Han har själv arbetat heltid i 1 år med detta.
 3. Mycket att tänka på innan. Bl. a. skall man kolla med Länstyrelsen ang. om det finns fornminnen mm. där man har tänkt gå fram. Länsstyrelsen har kartor.
 4. Att ta fram markavtalen är halva arbetet.
 5. Det är bra att ha en totalentreprenad. Ted Flinks gräv i Färgelanda är seriös och kunnig.
 6. R/G är en ekonomisk förening. Man tar ut en avgift på 100 kr/månaden. Som ekonomisk förening skall man uppnå ett 0 resultat eller gå med lite vinst. Kostnaden per hushåll blev totalt 16 500 kr. R/G valde ett föreningspaket, 290 kr för IT, Tele och 18 TV-kanaler.
 7. Om man vill ha hjälp med att sköta ekonomin är Fiberekonomi i Borås ett alternativ De gör bokslut, skickar ut fakturor mm.
 8. Föreningen måste finnas kvar även efter att man är färdig.
 9. Tips på vägen. Kolla upp huvudentreprenaden ordentligt, fråga medlemmarna i föreningen så lite som möjligt, ha riktiga stadgar.

Mikael Gidmark |


Möte BÖFFs interimstyrelse, Träffen 2015-11-03

Deltagare: Mikael Gidmark, Mikael Nilsson, Helena Alexandersson, Johan Selvén, Morgan Pettersson, Totte Karlsson, Patrik Bergdahl, Gunnar Fransson samt alla områdesansvariga.

 1. Från TEAB kom Per Hansson, markansvarig, Jonas Bergkvist, försäljningschef och Mattias Lindblom, fiberansvarig.
 2. De informerade om att vi bör samarbeta/höra med andra fiberföreningar på landsbygden innan vi sätter igång. T.ex. Gärdhems fiberförening.
 3. De informerade också om att vår förenings ansvar är att värva medlemmar och att kontakta markägare och få påskrivna markavtal. Markersättning 4,75 kr/m.
 4. Styrelse bör ta fram en lista på vilka hushåll som berörs det är viktig att den är komplett. En exel-lista fylls i och lämnas över till TEAB. TEAB kan hjälpa oss genom att vi får renhållningslistan för Trollhättans kommun. Efter att TEAB har fått listan av oss så gör de en grovprojektering för att se hur omfattningen av det hela.
 5. Efter att alla anslutningsavtal är påskrivna görs en slutprojektering och en genomgång med markägarna om var fibern skall läggas ned.
 6. För företag gäller andra priser på tjänster, man skiljer på organisationsnummer och personnummer.
 7. TEABs erbjudande är 19 900 kr tills ett slutdatum är satt, 17 650 kr om man gräver själv från tomtgräns till anslutningsboxen i fastigheten. Vill man komma in efter detta kommer det att kosta 40 000 kr eller mer, om det är mindre än 400 m mellan kopplingsskåp. Vid längre sträcka tas en offert fram.  För dem som har 2 fastigheter på samma tomt gäller priset för första huset 19 900 kr och för kommande hus 12 000 kr. Varje anslutning har en fibernätsavgift på 90 kr/månaden i 5 år. Alla avgifter betalas efter utfört arbete.
 8. TEAB vill att minst 60 % av alla hushåll i det aktuella området är anslutna.
 9. TEAB vill att vi skall ha ett bra samarbete. Man kan tänka sig att ha ett öppet hus och bjuda in alla fastighetsägare och informera.
 10. Om det skrivs avtal nu med TEAB så tror man att starten kan ske hösten 2017.

Mikael Gidmark |


Möte BÖFFs interimstyrelse, Träffen 2015-10-27

Deltagare: Mikael Nilsson, Mikael Gidmark, Helena Alexandersson, Patrik Bergdahl, Totte Karlsson, Gunnar Fransson, Beatrice Pettersson

 1. Väne Ryrs fiberförenings ordförande Leif Wiklund var inbjuden att informera om sin förenings arbete.
 2. Man är egentligen färdiga att sätta igång men väntar på att få stödpengar, troligtvis kommer de i mars 2016.
 3. Ju fler medlemmar man har, ju fler poäng genererar det.
 4. V R fiberförening är intresserade av att få med sig området Hedetorpet, Öresjö. Man visade hur det skulle se ut på kartan.
 5. Annat han informerade om var:
  • Trafikverket tar i avgift för att gräva i diken 14 kr/m och 5 kr/m i dikessluttning.
  • Det kostar 130 kr/m totalt, man kan få 40 % bidrag.
  • 18-22 kr 250-300 m mellan bostäder max.

Mikael Gidmark |


Möte BÖFFs interimstyrelse, Träffen 2015-10-14

Deltagare: Helena Alexandersson, Mikael Nilsson, Mikael Gidmark, Johan Selvén, Patrik Bergdahl, Gunnar Fransson, Totte Karlsson, Beatrice Pettersson

 1. Det beslutades att vi skall föra protokoll över våra möten.  
 2. Helena informerade om att det vid stormötet 7/10 inkom 43 nya intresseanmälningar. Totalt har 134 personer lämnat in intresseanmälningar.
 3. TEAB´s statsnätschef, Mattias Lindblom skall bjudas in till ett möte. Michael Nilsson kontaktar honom. Till dess bör vi ha förberett frågor, se bilaga 1.
 4. Vi diskuterade hur vi skall göra med Grunnebo. Totte kommer att gå runt och informera om fiberföreningen. Helena skall prata med fiberlotsen Bertil Sköldh om hur man skall gå tillväga med Grunnebo och Brätte.
 5. På stormötet framkom att det finns personer som idag är medlemmar i Hjärtums fiberförening men som hellre vill gå med i BÖFF. Helena kommer att prata med ordförande i Hjärtums fiberförening om detta.
 6. Flera har efterlyst ett bättre system att skicka meddelande mellan oss i styrelsen. Michael G informerade om Confluence som fungerar som ett ”intranät”. Han kommer att skicka ett förslag.
 7. Hur skall vi föra dokumentation över medlemmar i föreningen. Det beslutades att det skall läggas in i ett exell-dokument.
 8. Hur behöver områdesansvariga förberedas inför värvande av medlemmar mm?
  • Inför detta behöver det skaffas kartor över alla områden, Helena tar upp detta med Bertil Sköldh.
  • Gunnar skall ta reda på kontaktuppgifter till dem som har fastigheter och som för tillfället bor utomlands.
  • Vi behöver ta fram ett dokument i punktform vilket man som områdesansvarig kan följa för att få med all information.
  • Kontaktuppgifter till områdesansvariga skall läggas in på hemsidan.
 9. Vad skall finnas med på hemsidan?
  • Alla nyheter skall läggas ut på hemsidan.
  • Här kommer även kallelser till möten att finnas.
  • BÖFF har en facebook-sida, Helena kommer att hålla den uppdaterad.
 10. Övrigt.
  • Vi bör försöka ta fram åtminstone ett alternativ till TEAB.
  • Patrik skall höra sig för med Åsaka/Gärdhems fiberförening om hur de tänkt inför valet av TEAB.

Bilaga 1.

Frågor till TEAB;

 • Kommer företag att kunna ansluta sig?
 • Hur långt kan man gå, finns det någon gräns?
 • Vad har man för tidsplan?
 • Hur går det till med markavtalet?
 • Hur gör man med betalningen?
 • Hur stor täckning måste det vara?
 • Hur har man gjort tidigare angående avböjande??

 


Mikael Gidmark |


Möte "Båberg & Öresjö fiberförening, Träffen Båberg 2015-10-07

 1. Mikael Nilsson hälsade alla välkomna och informerade kortfattat om dagens program
 2. Bertil Sköldh började med att informera om sitt arbete som fiberlots. Han redogjorde också för olika alternativ som finns idag, ADSL, 3 G, 4G och fiber, och vad de olika innebär. Fördelarna med fiber är;
  • Fiber har en högre och jämnare kapacitet än de övriga, är 40 - 100 ggr snabbare än ADSL.
  • Är mindre känsligt för störningar
  • En fiberanslutning idag höjer värdet av huset med minst 30 000 kr.
  • Fiber är förberett för kommande service, t ex. vård och kommunal service i hemmet, stöd att bo kvar hemma och trygghetslarm.

   Bertil berättade också om hur man gör för att starta en förening. Kostnaderna är svåra att förutsäga men ju fler som går med ju billigare blir det. Det blir dyrare om man väntar med att gå med. Han redogjorde även för det erbjudande som TEAB, Trollhättans energi, kommit med.
 3. Mikael Nilsson redogjorde för mötets dagordning.
 4. Val av ordförande. Mötet beslöt att välja Lars Dalhammar.
 5. Val av sekreterare. Mötet beslöt att välja Beatrice Pettersson.
 6. Val av justerare. Mötet beslut att välja Erika Gustavsson, Båberg och Klas Andersson, Öresjö
 7. Mikael Nilsson berättade om Interim-styrelsens uppgifter.
 8. Val av interim-styrelse. Mötet beslöt att välja;
  • Helena Alexandersson
  • Patrik Bergdahl
  • Gunnar Fransson
  • Mikael Gidmark
  • Totte Karlsson
  • Mikael Nilsson
  • Beatrice Pettersson
  • Johan Selvén
 9. Till valberedning valdes Anna-Karin Hanson och Tomas Lidén.
 10. Områdesansvariga presenterades av Mikael Nilsson
 11. De områden som idag saknar områdesansvariga är;
  Åkerström, Brandsbo/Boskogen, Lundstaken, Edsvind-Munkebo och Brätte.
 12. Tillkom under mötet gjorde Jouni Tasala, Edsvind/Munkebo.
 13. Övriga frågor. En boende i Metholmen, som tillhör Lilla Edets kommun, undrade om man kan välja den här fiberföreningen i stället för Hjärtums fiber , som verkar där. Bertil svarade att det inte finns något hinder för det, utan man får föra en dialog med berörda parter.
 14. Mötet avslutades

Vid protokollet:
Beatrice Petterson, sekreterare

Ordförande:
Lars Dalhammar

Justeras:
Erika Gustavsson
Klas Andersson


Mikael Gidmark |