Stadgar för Båberg & Öresjö fiberförening

§1. Förening och säte
Båberg & Öresjö Fiberförening är en ideell förening. Styrelsen har sitt säte i Trollhättans stad.

§2. Syfte
Föreningens syfte är att verka för en etablering av bredband, genom fiberoptik, i områdena Båberg och Öresjö med omnejd. Föreningen skall också bevaka medlemmarnas intressen för utbud och priser.

§3. Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår är 1/1 – 31/12.

§4. Medlemmar
Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och betalar medlemsavgift till föreningen. Endast 1 medlem/fastighet. Avgiftens storlek beslutas på årsmötet. En medlem som motarbetar föreningen och dess syften, eller inte betalar fastställd medlemsavgift, kan uteslutas av styrelsen. Medlem som vill gå ur föreningen skall meddela detta skriftligen till styrelsen.

§5. Styrelsen och dess verksamhet
Styrelsen skall leda och fördela arbetet i föreningen under verksamhetsåret. Den skall också verkställa beslut som tas på årsmötet. Föreningens styrelse består av 7 ledamöter samt 2 suppleanter.

6. Revisorer
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmötet två revisorer och en suppleant. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisorerna behöver inte vara medlem i föreningen.

§7. Valberedning
Valberedningen består av tre personer varav en är sammankallande

§8. Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte ska hållas före april månads utgång varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att mötet ska vara behörigt måste alla medlemmar meddelas minst tre veckor i förväg. Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

 • Mötets öppnande
 • Frågan om mötet utlysts på rätt sätt
 • Val av mötesordförande
 • Val av mötessekreterare
 • Val av två personer att justera protokollet tillika rösträknare
 • Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
 • Ekonomisk berättelse för förra året
 • Revisorernas berättelse för förra året
 • Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
 • Val av;
  • ordförande för en tid av 1 år
  • sex ledamöter, varav tre för en tid av 1 år och tre för en tid av 2 år
  • två suppleanter för en tid av 1 år
  • två revisorer jämte en suppleant för en tid av 1 år. I detta val får styrelsens ledamöter inte delta.
 • Val av valberedning
 • Medlemsavgift
 • Inkomna motioner
 • Årets verksamhetsplan
 • Årets budget
 • Övriga frågor
 • Mötets avslutning

§9. Extra årsmöte
Om styrelsen, revisorerna eller hälften av föreningens medlemmar kräver detta kallar styrelsen till extra års möte. På ett extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§10. Firmateckning  
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.  

§11. Rösträtt
a) Endast fullt betalande närvarande medlem äger rösträtt på årsmöte.

b) På styrelsemöten äger endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

§12. Röstetal
Alla frågor som behandlas på årsmöte, extra årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt. Nedlagda röster räknas inte. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal avgör styrelsen.

§13. Stadgeändring
Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöten. För att vara giltig måste ändringen antas med 2/3 av antalet röster. Då stadgeändringen ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.

§14. Upplösning
Förslag om föreningens upplösning får framläggas endast på ordinarie årsmöte eller extra årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Vid upplösningen ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar fördelas till ändamål som årsmötet beslutar. Hur detta ska ske beslutas på föreningens sista årsmöte.